Privacy Statement Linders Consultants Group Kamer van Koophandel nummer 30203258
(niet van toepassing op personen die werkzaam zijn voor Linders Consultants Group)

Algemeen:

Bij de werkzaamheden van Linders Consultants Group (in grote lijnen: het aanvragen van subsidies en (fiscale) teruggaven voor klanten) is het opvragen of bewerken van persoonsgegevens niet het primaire doel.
Persoonsgegevens kunnen bij de dienstverlening van Linders Consultants Group in zoverre aan de orde komen, dat de persoonsgegevens van (groepen) werknemers binnen bedrijven of organisaties een rol kunnen spelen bij het aantonen van het recht op toekenning van subsidies of teruggaven. In dergelijke gevallen kan het verzamelen en/of rubriceren van persoonsgegevens een onderdeel van de werkzaamheden zijn.

1. Contactgegevens

Linders Consultants Group is gevestigd aan de Vreeswijksestraatweg 22, 3432 NA Nieuwegein. Telefonisch kunt u ons bereiken op 030-2334685 en per email via info@lcgroup.nl.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Linders Consultants Groupverwerkt persoonsgegevens die door klanten worden overlegd in het kader van de uitvoering van de opdracht die deze klanten via een overeenkomst aan Linders Consultants Grouphebben gegeven. In het voorstadium van deze opdracht kunnen persoonsgegevens gebruikt worden ter beoordeling van de vraag of er mogelijkheden zijn voor een opdracht van klant aan Linders Consultants Group.

Behalve van de (potentiele) klant kan Linders Consultants Group ook persoonsgegevens verkrijgen uit:

 • kennismakingsgesprekken
 • openbare zakelijke sociale media
 • het handelsregister van de kamer van koophandel
 • openbare zakelijke websites
 • verzoeken om informatie aan (overheid) organen waarbij persoonsgegevens een rol kunnen spelen vinden uitsluitend plaats op basis van een door de klant afgegeven machtiging.

3. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Linders Consultants Group kan te maken krijgen met persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Het uitvoeren of voorbereiden van een overeenkomst tussen u en Linders Consultants Group-Het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Het onderhouden van contact met u
 • Het verbeteren van onze producten/dienstenLinders
  Consultants Group doet continu onderzoek naar nieuwe mogelijkheden die voordelen kunnen opleveren voor onze klanten. Om te kunnen beoordelen of er behoefte is aan bepaalde diensten, leggen wij regelmatig nieuwe ideeën voor aan onze klanten.

4. Rechtsgrond

Linders Consultants Group mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de AVG. De rechtsgronden waar Linders Consultants Group zich op baseert zijn:

 • Toestemming
  Toestemming om persoonsgegevens te verwerken kan altijd weer worden ingetrokken of beperkt.
 • Overeenkomst
  Indien wij met u een overeenkomst afsluiten voor het verlenen van een bepaalde dienst verwerken wij persoonsgegevens alleen indienen voor zover dat voor het uitvoeren van die opdracht noodzakelijk is.
 • Gerechtvaardigd belang
  Indien persoonsgegevens nodig zijn om de aan ons verstrekte opdracht uit te voeren, is er sprake van een gerechtvaardigd belang.

5. Bewaartermijn

Linders Consultants Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Indien de gegevens een rol hebben gespeeld in de uitvoering van de opdracht moet wel worden voldaan aan de wettelijke bewaarplicht termijn.

6. Rechten betrokkenen

Betrokkenen waarvan de persoonsgegevens door Linders Consultants Group worden verwerkt hebben recht op:

 • Inzage van die gegevens
 • (Gedeeltelijke) correctie
 • Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming, kan deze altijd worden ingetrokken of gewijzigd
 • Het onder bepaalde omstandigheden doorgeven van hun gegevens aan een andere instantie
 • Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  Verzoeken van betrokkenen die op bovenstaande punten betrekking hebben, kunnen, vergezeld van een identiteitsbewijs, worden gericht aan het bij 1. genoemde email adres.

7. Beveiligingsniveau

Linders Consultants Group gaat uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en/of ongewenste openbaarmaking van/tot persoonsgegevens (datalekken) tegen te gaan. Hierbij kunt u denken aan beveiligingssoftware, een beveiligde internetverbinding en gecontroleerde toegang middels wachtwoorden.
Bewerkingen van persoonsgegevens worden doelmatig en veilig uitgevoerd (privacy by design) en er wordt voorkomen dat er onnodige bewerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden (privacy by default).
Toegang tot de werksystemen is beperkt en wordt alleen gegeven aan personen die bekend zijn met dit privacy reglementen die verklaard hebben zich hieraan te zullen houden.

8. Doorgifte aan derden

In de volgende gevallen kan het nodig zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken:

 • In het kader van de behandeling van een opdracht kan het nodig zijn persoonsgegevens voor te leggen aan overheidsinstanties als de belastingdienst of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Gebruik van deze gegevens beperkt zich ook bij deze instanties tot wat nodig is om het verzoek te kunnen beoordelen.
 • Als een wettelijke regel of een gerechtelijke uitspraak ons dwingt persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij daaraan moeten voldoen.
 • Linders Consultants Group zal persoonsgegevens nadrukkelijk niet voor commerciële doelen gebruiken.