Bron:

Wet vennootschapsbelasting 1969 (art. 12b)

Waar gaat het om:

Fiscaal voordeel voor zelf ontwikkelde innovaties. Er is een reguliere regeling en een forfaitaire.

Achtergrond:

De Innovatiebox is een box binnen de vennootschapsbelasting, met een lager tarief voor winsten die voortkomen uit in eigen beheer ontwikkelde innovaties. Waar de WBSO fiscaal voordeel oplevert tijdens het ontwikkelingstraject van een innovatie, is de Innovatiebox van toepassing als de innovatie op de markt is en tot belastbare winst leidt.

Bij de uitwerking van de Innovatie Box is door de Belastingdienst vooral gekeken naar al bestaande toerekeningsmethoden, en in het bijzonder naar de manier waarop de fiscus omgaat met interne verrekenprijzen, de zogenaamde transfer-prices. Dat gaat over transacties binnen een bedrijf of tussen onderdelen van een concern. Begrippen als afpelmethode, cost plus zijn rechtsreeks uit dit gedachtengoed overgenomen.

Doelgroep:

Innovatieve vennootschapsbelasting plichtige bedrijven (de Innovatiebox kan niet via de Inkomstenbelasting worden toegepast). Speciaal voor het MKB is een vereenvoudigde versie ontwikkeld, de forfaitaire regeling.

In aanmerking komt:

Winst die is toe te rekenen aan een immaterieel activum, ofwel een innovatief product/dienst.

Opbrengst:

Over het deel van de winst dat in de Innovatiebox mag worden geplaatst, hoeft maar 7 % vennootschapsbelasting te worden afgedragen. Met de kennis en ervaring van onze adviseurs realiseren zij in onderhandeling met de fiscus een optimaal resultaat.

Voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een zelf voortgebracht innovatief product/dienst
  • Voor deze innovatie/immaterieel activum is door de RVO een S&O (WBSO) verklaring afgegeven (ook octrooien, patenten en kwekersrecht kunnen toegang tot de Innovatiebox geven).
  • Het immaterieel activum moet tot winst leiden.

Bij interesse kunt u contact opnemen met mevrouw J. Jansen op telefoonnummer 030-2334685 of via e-mail j.jansen@lindersconsultants.nl.